top of page

ברכת כלה -א

אדון יחיד מלא רחמים , צופה ומביט עד סוף כל הדורות , המנהיג עולמו בחסד ובריותיו ברחמים , תהא השעה הזאת שעת רחמים ועת רצון מלפניך . ריבונו של עולם ,הרי אני באה אליך בשמחה רבה , להודות לך על שהחייתנו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, ויגל כבודי .

ובשעה הקדושה הזו , עת מוחלים כל העוונות , הריני מתחרטת חרטה גמורה על כל מה שעשיתי נגד רצונך הטוב , ועל כל מה שקיצרתי בעבודתך , ואני רוצה בלב שלם ובנפש חפצה לעבדך באמת מכאן והלאה לתמיד. "לב טהור ברא לי אלוקים ורוח נכון חדש בקרבי.

ותפילתי בעת הזאת לבנין ביתנו , בנין עדי עד מתוך יושב , טהרה וענווה . ונזכה לבריאות הגוף ולאור עליון , ותרחם על כנסת ישראל עם קדושיך . ותבטל ותמתיק כל הדינים מעל כל עמך בית ישראל , בגשמיות וברוחניות .

אבינו שבשמים , אני _ _ _ _ _ בת _ _ _ _ _  הניצבת לפניך היום מוכנה להינשא ל _ _ _ _ _ בן _ _ _ _ _ בקדושה ובטהרה ע "י חופה וקידושין ושבע ברכות .יהי רצון מלפניך שתתן לי את האיש שאני נכנסת לחופה עמו בסימן טוב ובמזל טוב לאורך ימים , ונזכה לדור באהבה ובשלום , בקדושה ובטהרה כרצונך באמת , נגילה ונשמחה יחד בבנים ובבנות ורוב טוב . 

    "שמח תשמח רעים אהובים כשמחך יצירך בגן עדן מקדם".  אמן כן יהי רצון .
 

ברכת כלה -ב

" אלקים מושיב יחידים ביתה ויאמר אלקים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו ויברא אלקים את האדם בצלמו , בצלם אלקים ברא אותו , ויבן ה ´ אלקים את הצלע אשר לקח  מן  האדם  לאשה  ויביאה  אל  האדם. ויברך  אותם אלקים ויאמר להם אלקים פרו ורבו ומלאו את הארץ "

אתה הוא ה ´ האלקים הא ל הגדול הגבור והנורא ,אתה עשית את השמים ואת הארץ , אתה הוא יוצר האדם , ונפחת בו רוח ונשמה ובראת איש ואישה , ורשמת בהם שמך הקדוש יו "ד באיש וה "א באישה , למען דעת וללמד אותם לאמר: זכו , שכינה ביניהם . לכן אני __________ הניצבת לפניך היום , ה' אלקים , אלקים קדושים , המוכנה ומזומנה בקדושה ובטהרה כדת משה וישראל עבדיך ליכנס לחופה עם החתן ____________ הנני מפלת תפילה ותחנונים לפני כסא כבודך בעת ובעונה הזאת , שאתה מוחל לי ולבעלי על עוונותינו וחטאינו ואשמותינו ככתוב: מצא אישה מצא טוב ויפק רצון מה' ועוונותינו מתפקקין על ידי תשובה ומעשים טובים וחופה. "

ברכת כלה -ג

    שיר המעלות לשלמה אם יי לא יבנה בית שוא עמלו בוניו בו אם יי לא ישמור עיר שוא שקד שומר: שוא לכם משכימי קום מאחרי שבת אוכלי לחם העצבים כן יתן לידידו שנא: הנה נחלת יי בנים שכר פרי הבטן כחצים ביד גבור כן בני הנעורים: אשרי הגבר אשר מלא את אשפתו מהם לא יבשו כי ידברו את אויבים בשער".

רבונו של עולם הריני מודה לפניך על כל הטובות שגמלת עמי מיום הולדי ועד עתה. ובפרט היום הזה שאתה מזכני להכנס לחופה יחד עם חתני המיועד לי  ____   בן   _____ . יהי רצון לפניך יי אלקי  ואלקי אבותי, אלקי אברהם אלקי יצחק ואלקי יעקב שתתמלא ברחמים עלינו היום הזה בשעה קדושה זו ותזכנו להקמת בית נאמן בקדושה ובטהרה לעבודתך. ותרבה אהבה ואחוה שלום ורעות בננו ותזכנו לחיים ארוכים ומאושרים חיים של טובה וברכה חיים של אושר וכבוד. ותזכנו למצוא חן וחסד בעניך ובעיני כל רואנו ותתמיד בריאותנו ותשמרנו מכל דבר רע. ותזכנו לזרע קדש של קיימא ותשלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידינו ותטע בלבנו אהבתך ויראתך לעשות רצונך ולעבדך בלבב שלם.

ותזכנו להיות בשמחה כל ימי חיינו ותברכנו ברכה שלימה ברב עז ושלום כדבר שנאמר: "יברכך ה' וישמרך, יאר ה' פניו  אליך  ויחנך ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום"

חנני וענני ושמע תפלתי, כי אתה שומע תפלת כל פה ,

אמן,כן יהי רצון.

bottom of page